Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο της
εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης και καθορίζει τη στρατηγική και του στόχους της οργάνωσης.

Είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση,
διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των
σκοπών της, εκτός από τις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται απευθείας από το Νόμο ή το
Καταστατικό ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή για τα οποία επιφυλάσσεται
νομοθετική ρύθμιση ή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή έχει αποφασίσει ήδη κατ’ αρμοδιότητα
επί αυτών η Γενική Συνέλευση.

Λαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης και εποπτεύει επί συνεχούς
βάσεως τα στελέχη της οργάνωσης στα οποία βάσει του οργανογράμματος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο
το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ανατεθεί εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τον ιδρυτικό κανονισμό και τον εσωτερικό κανονισμό
και απαρτίζεται από πέντε μέλη:

Πρόεδρος: Λάμπρος Ψευτάκης
Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Χατζηαναστασιάδης
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Χαβιάρας
Ειδικός Γραμματέας: Απόστολος Βλάικος
Μέλος: Γεώργιος Καρασαρίδης

Πρόεδρος :
Λάμπρος Ψευτάκης

Αντιπρόεδρος :
Θεόδωρος Χατζηάναστασιάδης

Γενικός Γραμματέας : Αθανάσιος Χαβιάρας

Ειδικός Γραμματέας : Απόστολος Βλάικος

Μέλος :
Γεώργιος Καρασαρίδης