Από στελέχη της οργάνωσής μας αλλά και πιστοποιημένους εκπαιδευτές γίνονται εκπαιδευτικά
μαθήματα στα μέλη μας σε :
– Πρώτες βοήθειες
– Ορεινή διάσωση
– Μαζικές καταστροφές
– Επικοινωνίες
– Υγρό στοιχείο (Ναυαγοσωστική – Kαταδυτική – Θαλάσσια διάσωση)
– Δασοπροστασία / Πυρασφάλεια – Δασοπυρόσβεση
– Διοικητική μέριμνα
– Ανθρωπιστικές αποστολές (Στήριξη, Έρευνα, Ά Βοήθειες ευπαθών ομάδων, νεογνών – παιδιών,
εφήβων)